Съдържание на статията
НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Всички страници

Раздел ІV
МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА СЛУЖЕБНИ НУЖДИ
(Отменен стар и приет нов с Р. № 440, Пр. № 31 от 25.11.2010г.)

Чл.16. Юридическите лица и еднолични търговци, желаещи да ползват
служебни паркоместа по улици, площади и паркинги – общинска собственост,
подават заявление до Кмета на Община Пловдив. В заявлението се прилагат
следните документи:
- проект на схема за разполагане на места за паркиране, изготвено от
правоспособен архитект върху кадастрална основа, на формат А4, в мащаб
1:250 или 1:500 с нанесени паркоместа, всяко от които с размери 2,5х6,00
м. Схеми може да се изработват от отдел ”Организация и безопасност на
движението”. На схемите задължително е необходимо да бъдат нанесени
съседни съоръжения, търговски обекти, пътни знаци, дървета и др., като
местата за паркиране следва да не попадат в зелени площи;
- удостоверение за актуално правно състояние, ако не е представен ЕИК.
- копие от регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК.
- удостоверение за липса на задължения към Община Пловдив.
- договор за наем или нотариален акт за собственост или друг документ,
удостоверяващ, че заявителя ползва обект, находящ се в сградата, пред
която ще бъдат разположени паркоместата.
(2) В случаите, когато заявителя е лице с увреждане наред с
горепосочените документи следва да бъде представена и експертиза от
ТЕЛК, НЕЛК,ЦТЕЛК.
Чл.17 Схемите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета
на Община Пловдив, в която участват:
- Ресорните Зам. Кметове на Община Пловдив;
- представители на отдел „Организация и безопасност на движението”;
- представители на „ПП-КАТ”- Пловдив;
- представители на „Общинска полиция” и ОП „ Синя зона, паркинги и
гаражи”;
- представители на Дирекция „Стопански дейности, търговски дружества и
общински предприятия”;
- архитект или друго длъжностно лице с компетентност в пътната
инфраструктура.
Чл.18. Комисията одобрява или отказва одобряването на предложените
схеми или дава становище за коригиране на схемата.
Чл.19 (1) На основание одобрената схема се издава разрешение за
ползване на имот - публична или частна общинска собственост за служебни
паркоместа (по образец) със срок от една година.
(2) Разрешението за ползване на имот - публична или частна общинска
собственост за служебни паркоместа се издава от Кмета на община Пловдив
на основание чл.72 от ЗМДТ.
Чл.20.За ползването на общински имот се заплаща такса в размер,
определен с ”Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив”.
Чл.21. Определените места по одобрената схема се сигнализират с пътни
знаци, хоризонтална и вертикална маркировка и подвижни преносими табели
от ползвателя и за негова сметка.
Чл.22. Не се допуска преотстъпването срещу заплащане на служебните
паркоместа. При констатирани нарушения разрешението за ползване се
отнема със заповед на Кмета на община Пловдив и/или упълномощено от него
лице, при условията и по реда на наредбата.
Чл.23. Забранено е паркирането на автомобили на места означени за
служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на
местата.
Чл.24. Не се допуска поставянето на ограничителни знаци, бариери,
колчета и други подобни за ограничаване на служебните паркоместа.
Чл.25. Неспазването на начина на паркиране, на изискванията, заложени в
наредбата и/или издаденото разрешение за ползване, води до парични
санкции, както и до отнемане на разрешението.
Чл.26. Контрол по използването на паркоместа за служебни нужди се
осъществява от ОП „Синя зона, паркинги и гаражи” и други служебни лица,
определени със заповед на Кмета на Община Пловдив.
Чл.28. За подобряване на сигурността на сградите на Апелативен,
Окръжен, Административен и Районен съд, Прокуратурата, поделенията на
Министерство на вътрешните работи и поделенията на Министерството на
отбраната и администрацията на Община Пловдив се отреждат служебни
паркоместа. Същите се разрешават по установения ред и се предоставят за
безвъзмездно ползване на по-горе изброените ведомства.
Чл.29. Служебни паркоместа се отреждат и на сдружения с идеална цел,
обществени заведения на бюджетна издръжка и лечебни заведения при
необходимост и при възможност.
Чл.30.(1) Лица с увреждания /инвалиди/, изразяващи се в трайно намалена
работоспособност над 50%, респ. ограничена възможност за социална
адаптация при децата, заплащат такса за определеното им паркоместо в
размер, определен съгласно Приложение № 9 към ”Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Пловдив”.
(2)Определеното паркоместо не може да бъде по-далече от 50м. От
жилището на лицето с увреждане /инвалида/, в случай, че има такава
възможност.
Чл.31. Заедно с разрешението за ползване ползвателя получава и
идентификационен знак/холограмен стикер/за обозначаване на автомобилите,
които ще ползват паркоместата.

РАЗДЕЛ V
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
(Нов с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)

Чл.32(Изм. и доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.) Определянето на
ползвател в случаите по чл.8, ал.1, т.1, т.2, т.4 и ал.2, както и в
случаите по чл.12, ал.5 и чл.13, т.7 се определя след провеждането на
публичен търг или конкурс. Размерът на таксите не може да бъде по-нисък
от минимален размер на таксите, определен от Общински съвет - Пловдив в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услугите на територията на Община Пловдив.
Чл. 33 (1) Публичният търг се провежда със заповед на Кмета на Община
Пловдив или Кмета на съответния район след одобряване по съответния ред
на схема за разполагане на преместваем обект. Публичните търгове могат
да бъдат с тайно или с явно наддаване. Тръжната документация за
провеждане на публичен търг съдържа:
1. местоположение на преместваемия обект;
2. начален размер на таксата;
3. размер на депозита;
4. стъпка на наддаване;
5. вида на търга - с тайно или с явно наддаване;
6. начин на плащане;
7. дата, място и час на провеждане на търга;
8. ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на
плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване, както и размер
на депозита;
9. копие от одобрена схема;
10. краен срок за приемане на заявления за участие;
11. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида
на обекта, и други тръжни условия;
12. ден, място и час на повторното провеждане на търга;
13. По преценка на съответната администрация в тръжната документация
може предварително да бъде обявен и предмета на дейност, който ще се
упражнява в обекта
(2) Тръжната документация се съгласува с директор на дирекция „ПНО” при
Община Пловдив и се одобрява от кмета на Община Пловдив и/или кмета на
района.
(3)(Изм. и доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.) Кмета на Община
Пловдив или Кмета на съответния район назначава със заповед комисия за
провеждане на търга, одобрява протокола от проведения търг. В заповедта
се определя и възнаграждението на членовете на комисията. В комисията
задължително участва и правоспособен юрист. В състава на комисията може
да се предвиди участието на външни експерти, когато има необходимост от
специални знания. В заповедта задължително се определят резервни членове
– за председател и юрист.
(4) Не могат да участват в състава на комисията лица, които са
заинтересовани от резултатите на търга или са „свързани лица” по смисъла
на Търговския закон с участници в търга, както и с членове на техни
управителни или контролни органи.
(5)Членовете на комисията подписват декларация за обстоятелствата по
ал.4 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана
с участниците и техните предложения.
(6) Комисията може да заседава и приема решения, ако присъстват
най-малко половината от членовете й, като комисията не може да заседава
и взема решение при отсъствие на правоспособен юрист.
(7)Комисията приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с
явно гласуване.
(8) За своята работа комисията води протоколи, които се подписват от
всички присъствали членове.
(9) Условията на търга по ал. 1, т. 1 - 12 се разгласяват чрез обявление
поне в един ежедневник, най-малко 14 дни преди датата на търга. Обява се
поставя и на таблото за обяви на община Пловдив /таблото за обяви на
съответното районно кметство.
(10) Обявата трябва да съдържа информация за предмета на търга, цената
на книжата, размера на депозитната вноска, дата и място на провеждане,
адрес и телефон за информация и други данни.
(11) Задължителните документи за участие в търг са:
1. заявление за участие по образец;
2. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 1
/един/ месец преди провеждането на търга – за юридическите лица и
едноличните търговци, и ксерокопие, заверено от участника, на личната
карта – за физически лица;
3. удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата;
4. декларация, че участникът не е длъжник по договор с община Пловдив и
не владее или държи общински недвижим имот без правно основание;
5. изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, когато се
участва чрез пълномощник;
6. документ за закупени книжа;
7. документ за внесен депозит при търг;
8. декларация за произход на средствата по образец;
9. удостоверение за липса на задължения към Община Пловдив;
10. други документи, указани в заповедта за обявяване на търга
(12) Изискванията по т.2, 3 и 4 не се прилагат за участници – физически
лица, които не са търговец.
(13) За чуждестранните участници съответните документи по ал. 11 трябва
да бъдат легализирани по установения ред.
(14) Регистрирането на участниците в търга се извършва от тръжната
комисия в обявения ден и час на откриване на търга, като същите се
вписват в регистър за допускане.
(15) Комисията може да откаже допусне на участник, в случай че установи:
1. непълнота на представените документи и неспазване на изискванията,
посочени в тръжните книжа;
2. участникът е лице, неизправно по договор, сключен с община Пловдив,
или район, или системно нарушава актове на община Пловдив.
(16) Търгът се провежда при условията на чл.32 и чл.33, когато на търга
се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се
отлага с един час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се
обявява за спечелил по предложения от него размер на таксата, който не
може да бъде по-нисък от началния размер на таксата, посочена в тръжните
условия. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за
непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок съгласно ал. 1, т.
12. Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той
се обявява за спечелил по предложения от него размер на таксата, който
не може да бъде по-нисък от началния размер на таксата, посочена в
тръжните условия;
(17) Когато на търга има подадено заявление за участие само от един
кандидат, търгът се провежда в обявения ден и час, като кандидатът се
обявява за спечелил по предложения от него размер на таксата, който не
може да бъде по-нисък от началния размер на таксата, посочен в тръжните
условия.
(18) За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високия
размер на таксата. Той е длъжен да заплати предложената такса в
сроковете и съгласно условията на търга. При неизпълнение, депозитът на
първия участник се задържа, а за спечелил търга се определя участникът,
предложил следващата по размер такса.
Чл. 34 (1) При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява
първоначалния размер на таксата, от който да започне наддаването, и
обявява стъпката на наддаване, определена в заповедта.
(2) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от председателя на
комисията на последователни суми над началния размер на таксата,
разграничени със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на
наддавателната стъпка.
(3) Участниците обявяват високо и ясно дали участват в наддаването за
обявената стъпка. Обявеният от участника размер на таксата го обвързва
към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на
грешка.
(4) Преди третото обявяване на последната оферта се прави
предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването
приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия
търга и предложения окончателен размер на таксата след което закрива
търга.
(5) Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил
търга, но откаже да заплати предложения от него размер на таксата.
Чл. 35 (1) Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително
подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик,
който се поставя в плика с документите за участие в търга.
(2) Върху плика се отбелязват името на участника или името на
упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга.
(3) В предложението, поставено в плика, се вписват наименованието на
обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника
или името на упълномощеното лице.
(4) Всяко предложение, поставено в незапечатан плик или което не съдържа
данните по ал.2 и 3, е недействително.
(5) В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените
пликове и се запознава с редовността на подадените документи.
(6) Комисията може да откаже допусне на участник, в случай че установи:
1. непълнота на представените документи и неспазване на изискванията,
посочени в тръжните книжа;
2. участникът е лице, неизправно по договор, сключен с община Пловдив,
или район, или системно нарушава актове на община Пловдив.
(7) По преценка на председателя на комисията заседанието й може да бъде
открито или закрито.
(8) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на
кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложения
размер на таксата и другите обстоятелства по редовността на подадените
документи.
(9) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложения
размер на таксата за имота. В случай, че двама или повече кандидати са
предложили еднакъв най-висок размер на таксата, търгът завършва с явно
наддаване между тях, като наддаването започва от предложения размер на
таксата, като наддаването продължава по реда на търг с явно наддаване.
(10) Обстоятелствата по ал. 4 и ал. 5 се констатират с протокол на
комисията, който се подписва от всичките й членове.
Чл.36 (1) В седемдневен срок след провеждане на търга кандидатите се
уведомяват за класирането и за резултатите от търга.
(2) На спечелилия търга участник се изпраща препоръчано с обратна
разписка покана от кмета на община Пловдив /кмета на съответния район,
която съдържа:
1. уведомление за решението на комисията и окончателните условия по
сделката;
2. начин и срок за плащане на първоначалната месечна такса /цена;
3. условия, които трябва да се изпълнят преди издаване на разрешението;
4. времето и мястото, където трябва да се яви спечелилия кандидат, за
да получи разрешението.
(3) Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в
четиринайсетдневен срок от подаване на молба от участниците с посочен
начин на възстановяване на сумата, с писмено нареждане на председателя
на комисията, съгласувано с главния счетоводител на община Пловдив /
главния счетоводител на съответното районно кметство.
(4) Депозитът на спечелилия търга участник се задържа, като същият се
прихваща от първата месечна такса. В случай, че спечелилия участник не
изпълни изискванията по чл.8, (6) от Наредбата, депозитът на този
участник се задържа, а за спечелил търга се определя следващият класиран
кандидат предложил най-висок размер на таксата.
Чл. 37 Въз основа на резултатите от търга, Кмета на Община Пловдив или
Кмета на съответния район издават разрешение за поставяне и разрешение
за ползване на общински терен, следвайки етапите, предвидени в
настоящата наредба.
Чл.38 Участниците в търга могат да подават жалба по реда на АПК за
неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане, като
обжалването не спира издаването на разрешение на спечелилия участник.
Чл.39 (1) Документацията за проведените търгове се съхранява, както
следва:
1. в дирекция „Търговски дружества и общински предприятия”, отдел
„Стопански дейности” при община Пловдив;
2. в стопанският отдел на съответното районно кметство.
(2) Документите се съхраняват не по-малко от 5 /пет/ години от изтичане
срока на издаденото разрешение.
Чл. 40 (1) Конкурс се открива със заповед на Кмета на Община Пловдив или
Кмета на съответния район. Конкурсната документация съдържа:
1. описание на имота предмет на конкурса;
2. начален размер на таксата;
3. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците;
4. ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на
плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване; краен срок и
място за приемане на предложенията на участниците, както и размер на
депозита;
5. копие от одобрена схема;
6. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат
представени от кандидатите;
7. други условия в съответствие с целите на конкурса;
8. методика на оценка на предложенията;
9. по преценка на съответната администрация предварително може да бъде
определен и предмета на дейност, който ще се упражнява в премествамия
обект.
(2) Конкурсната документация се съгласува с директор на дирекция
„ПНО”при община Пловдив и се одобрява от кмета на община Пловдив и/или
кмета на района.
(3)(Изм. и доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.) Кмета на Община
Пловдив или Кмета на съответния район назначава със заповед комисия за
провеждане на конкурса, одобрява протокола от проведения конкурс. В
заповедта се определя и възнаграждението на членовете на комисията. В
комисията задължително участва и правоспособен юрист. В състава на
комисията може да се предвиди участието на външни експерти, когато има
необходимост от специални знания. В заповедта задължително се определят
резервни членове – за председател и юрист.
(4) Не могат да участват в състава на комисията лица, които са
заинтересовани от резултатите на търга или са „свързани лица” по смисъла
на Търговския закон с участници в търга, както и с членове на техни
управителни или контролни органи.
(5) Членовете на комисията подписват декларация за обстоятелствата по
ал.4 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана
с участниците и техните предложения.
(6) Комисията може да заседава и приема решения, ако присъстват
най-малко половината от членовете й, като комисията не може да заседава
и взема решение при отсъствие на правоспособен юрист.
(7) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с
явно гласуване.
(8) За своята работа комисията води протоколи, които се подписват от
всички присъствали членове.
(9) Решението по ал. 1, т. 1 - т. 7 се публикува поне в един местен
ежедневник най-малко 14 дни преди датата на конкурса. Обява се поставя и
на таблото за обяви на община Пловдив или таблото за обяви на съответния
район.
(10) Обявата трябва да съдържа информация за предмета на конкурса,
цената на книжата, размера на депозитната вноска, дата и място на
провеждане, адрес и телефон за информация и други данни.
(11) Задължителните документи за участие в конкурса са:
1. заявление за участие по образец;
2. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 1
/един/ месец преди провеждането на търга – за юридическите лица и
едноличните търговци, и ксерокопие, заверено от участника, на личната
карта – за физически лица
3. удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата;
4. декларация, че участникът не е длъжник по договор с община Пловдив и
не владее или държи общински недвижим имот без правно основание;
5. изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, когато се
участва чрез пълномощник;
6. документ за закупени книжа;
7. документ за внесен депозит;
8. декларация за произход на средствата по образец;
9. удостоверение за липса на задължения към Община Пловдив;
10. други документи, указани в заповедта за обявяване на конкурса.
(12) Изискванията по т.2, 3 и 4 не се прилагат за участници – физически
лица, които нямат качества на търговец.
(13) За чуждестранните участници съответните документи по ал.11 трябва
да бъдат легализирани по установения ред.
(14) Участниците в конкурса представят в запечатан плик предложенията
си, които трябва да съдържат: представяне на кандидата, конкретни
предложения по условията на конкурса, начален размер на таксата, начин и
условия на плащане.
(15) Комисията може да откаже допусне на участник, в случай че установи:
1. непълнота на представените документи и неспазване на изискванията,
посочени в конкурсните книжа;
2. участникът е лице, неизправно по договор, сключен с община Пловдив,
или район, или системно нарушава актове на община Пловдив.
(16) Конкурсната комисия класира по ред участниците, съобразно степента
на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Кмета на Община
Пловдив или Кмета на съответния район да одобри протокола от проведения
конкурс и да определи участника, спечелил конкурса. По своя преценка
Кмета на Община Пловдив или Кмета на съответния район може да изиска от
участниците да представят допълнителни разяснения на предложенията им
съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с
кандидатите, класирани до трето място.
(17) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение
най-пълно удовлетворява конкурсните условия. В седемдневен срок след
одобрението на протокола от проведения конкурс кандидатите се уведомяват
за класирането и за резултатите от конкурса.
(18) На спечелилия конкурса участник се изпраща препоръчано с обратна
разписка покана от кмета на община Пловдив /кмета на съответния район,
която съдържа:
1. уведомление за решението на комисията и окончателните условия по
сделката;
2. начин и срок за плащане на първоначалната месечна такса / цена;
3. условия, които трябва да се изпълнят преди издаване на разрешението;
4. времето и мястото, където трябва да се яви спечелилия кандидат, за
да получи разрешението.
(19) Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в
четиринайсетдневен срок от подаване на молба от участниците с посочен
начин на възстановяване на сумата, с писмено нареждане на председателя
на комисията, съгласувано с главния счетоводител на община Пловдив /
главния счетоводител на съответното районно кметство.
(20) Депозитът на спечелилия конкурса участник се задържа, като същият
се прихваща от първата месечна такса. В случай, че в срока не бъде
сключен договорът по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на
този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият
класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.
Чл. 41 Въз основа на резултатите от конкурса, Кметът на Община Пловдив
или Кметът на съответния район издават разрешение за поставяне и
разрешение за ползване на общински терен, следвайки етапите, предвидени
в настоящата наредба.
Чл.42 Участниците в конкурса могат да подават жалба по реда на АПК за
неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане, като
обжалването не спира издаването на разрешение на спечелилия участник.
Чл.43 (1) Документацията за проведените конкурси се съхранява, както
следва:
1. в дирекция „Търговски дружества и общински предприятия”, отдел
„Стопански дейности” при община Пловдив;
2. в стопанският отдел на съответното районно кметство.
(2) Документите се съхраняват не по-малко от 5 /пет/ години от изтичане
срока на издаденото разрешение.