Съдържание на статията
НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Всички страници

Раздел ІІІ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ
ТЕРЕН ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.7 Общи изисквания към преместваемите обекти.
(1)Разполагането на всички видове преместваеми обекти на територията на
АИР и Публичните пространства на пешеходна зона I на гр.Пловдив: Площад
централен- ул. „Княз Александър I Батемберг”-площад „Джумаята”-ул.Райко
Даскалов”- до пешеходния мост, и прилежащите им пешеходни пространства
се извършва на основание одобрена от Общински съвет-Пловдив схема по
предложение на Кмета на Община Пловдив след положително становище на
ЕСУТ при Община Пловдив. Схемата за разполагане на преместваеми обекти в
по-горе посочените зони се възлагат и изработват по реда на ЗОП,
респективно НВМОП, от Дирекция „ТД и ОП” при Община Пловдив.
(2) Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху улични платна
и паркинги, с изключение на случаите по ал.6.
(3) Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху имоти,
определени за озеленяване или такива с реализирана вегетативна зеленина,
освен в случаите, ако в задължителната план-схема, в одобрените подробни
устройствени планове за паркове и градини, не са посочени такива
преместваеми обекти и случаите по чл.11 ал.12 от настоящата наредба.
(4) В недвижими имоти – паметници на културата, разрешение за поставяне
на обекти по ал. 1 се издава въз основа на схема, след съгласуване с
Националния институт за паметниците на културата, при условията и по
реда на чл. 125, ал. 5 от ЗУТ.
(5) За държавни имоти разрешение за поставяне на преместваеми обекти се
издава въз основа на схема, одобрена от главния архитект на Община
Пловдив. Схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна
администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – областен
управител.
(6) Когато зоните за търговия и/или преместваемите обекти се разполагат
върху улични тротоари и други елементи на градската транспортна
инфраструктура, схемите за тях се съгласуват от заявителя с „ПП-КАТ” -
Пловдив преди подаването на заявлението.
(7) Когато преместваеми обекти се разполагат върху пешеходни зони и
пешеходни улици, без автомобилно движение по тях, трябва да се осигури
преминаването на транспортни средства със специално предназначение.
(8) В частни имоти и в имоти в режим на съсобственост е необходимо
нотариално заверено съгласие на всички съсобственици за разполагане на
преместваем обект.
(9) Ползвателят на преместваемия обект е длъжен за своя сметка да спазва
условията за поддържане на реда и чистотата около преместваемия обект
съгласно изискванията заложени в нормативните документи на Община
Пловдив.
(10) С цел спазването на законите на Република България и опазване
живота и здравето на гражданите, ползвателят на преместваем обект, при
поискване от съответните съгласувателни и одобряващи органи, е длъжен да
представи съответните разрешителни и съгласувателни документи издадени
от компетентни органи (РИОКОЗ, ДВСК, РИОСВ, ОД на МВР-ПБС-Пловдив,
„ПП-КАТ”-Пловдив и др.), упражняващи контрола върху дейността извършваща
се „от” и „в” преместваемия обект.
Чл.8. Стационарни преместваеми обекти.
(1). Схеми за разполагане на стационарни преместваеми обекти (СПО) се
одобряват само в зони за търговия, определени както следва:
1.(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) За имоти публична
общинска собственост - с решение на Общински съвет - Пловдив по
предложение на Кмета на Община Пловдив и/или кмета на съответния район
по местонахождение на обекта, към което е приложено становище относно
градоустройствената целесъобразност от главния архитект на Община
Пловдив. Към предложенията се представя справка от дирекция ОСЖНПИП
относно собствеността върху имотите и частите на улично-регулационната
система.
2. За имоти частна общинска собственост – на територията на АИР
„Старинен Пловдив” по плана СГЧ – Зап.№ ОА-1927/29.12.2000г.;
територията на ЦГЧ, заключена между бул. „6-ти септември”, бул. „Цар
Борис III Обединител”, „Иван Вазов”, „Авксентий Велешки”, бул.”Руски”
(по приложена скица); поземлени имоти, управлявани и стопанисвани от
ОП”Пловдивспорт” по плана на „Спортен комплекс Отдих и култура” - Зап.№
ОА-2298/14.12.2001г. (наричани оттук нататък за кратност съответно
„територии АИР, ЦГЧ, ПС”) с решение на ЕСУТ по предложение на гл.
архитект на Община Пловдив;
3. За имоти - държавна собственост, схемата за поставяне се одобрява
след съгласуване с Областен управител на област с административен
център град Пловдив, а за имоти, предоставени за управление на
териториални звена на държавната администрация - след съгласуване със
съответната централна администрация.
(2)(Нова с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) За имоти частна общинска
собственост извън „територията на АИР, ЦГЧ, ПС” – с решение на РЕСУТ по
предложение на гл. архитект на съответния район.
(3)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Схемите за
разполагане на СПО в определените зони за търговия се възлагат и
изработват по реда на ЗОП, респективно НВМОП, от Дирекция „СД и ТД” при
Община Пловдив, съответно от отдел „СД” по райони.
(4)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Площта на
съоръженията по т. 1, 2, от ал. 1 не може да е по-голяма от 30 кв.м. на
един етаж с Н до 3,5м., с изключение на обектите, задоволяващи обществен
или държавен интерес и тези предмет на концесия.
(5)(Преномерирана, изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.;
Изм. и доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.) Определянето на
ползвател в случаите по чл.8, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 се извършва по реда
на раздел ІV (нов) от настоящата наредба или сключен договор за наем по
реда на чл.56, ал.5 от ЗУТ за имоти частна собственост, или писмено
съгласие на всички съсобственици.
(6)(Преномерирана, изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)
Одобрената схема служи за проучване, проектиране и провеждане на
съгласувателни действия с експлоатационните дружества и контролни
органи. Разходите за проектиране, одобрение и изграждане на външни
връзки е за сметка на ползвателя.
(7)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Срокове:
1. Срокът за изработване и внасяне на проектите за одобряване е три
месеца, считано от датата на подписване на договора за наем, сключен по
реда на чл.56 ал.5 от ЗУТ, за имоти частна собственост, а за общински
имоти - от датата на протокола, с който се определя ползвателят.
2. За периода предвиден за изработване на проектите, не се заплаща
такса.
3. При неспазване на срока, предвиден в т.1, правата за ползване на
обекта се предоставят на втория, участвал в конкурса или търга.
(8)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) 1. След
одобряване на проекта се издава разрешение за поставяне и при
необходимост и разрешение за строеж за външни връзки по реда на ЗУТ.
2.Разрешенията за поставяне се издават от Кметовете на съответните
райони или упълномощени от тях Зам. Кметове, и от Кмета на Община
Пловдив или упълномощен от него Зам. Кмет – за „територии АИР,ЦГЧ,ПС”
(9)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Разрешението за
поставяне на стационарен обект върху терени Общинска собственост се
издава за срок не по-дълъг от 5 /пет/ години.
(10)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) 1. В седем
дневен срок от издаването на разрешението за поставяне, съответната
администрация уведомява писмено ползвателя.
2. Ползвателят се задължава в едноседмичен срок да получи разрешението
за поставяне.
3. При неспазване на срока, предвиден в т.2, ползвателят губи правата
за ползване на предоставения имот чрез поставяне на преместваем обект”.
(11)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Таксата се
заплаща считано от датата на получаване на разрешението за поставяне и
размера и е равен на постигнатата по време на конкурса или търга цена.
(12)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Кабинките за
интернет-телефони се разполагат по реда на чл.8 от тази Наредба.
(13)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Разрешението за
ползване на общински терен за разполагане на стационарни преместваеми
обекти се издава от Кмета на Община Пловдив за „територия АИР,ЦГЧ,ПС”
или от Кмета на съответния район за срок не по-дълъг от 5 години.
Чл.9. Мобилни преместваеми обекти(МПО)
(1)(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Разрешенията за
ползване на общински имот за МПО се издават от Кмета на Община Пловдив
или упълномощен от него зам.-кмет за територия АИР и ЦГЧ и от кметовете
на съответните райони или упълномощени от тях зам.-кметове, за
територията стопанистваща се от ОП”Пловдивспорт” от директора на
ОП”Пловдивспорт”, като заявителят подава документите посочени в чл.10
ал.2.
(2)Разрешението за ползване по ал1. представлява и разрешение за
поставяне.
(3) Срокът на разрешенията за ползване на общински терен за разполагане
на мобилни преместваеми обекти е не повече от 1(една) година.
(4) Мобилните преместваеми обекти се поставят не по-рано от 7.00 часа и
се вдигат не по-късно от 21.00 часа.
(5) Ползвателите на общински терен за разполагане на мобилни
преместваеми обекти са длъжни за своя сметка да почистват района около
съоръжението след приключването на работния ден.
(6) Мобилните преместваеми обекти трябва да бъдат изработени от
конструкции гарантираща безопасност при силен вятър или други природни
въздействия.
Чл.10 Преместваеми обекти с кампаниен характер
(1)(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Разрешения за
ползване на общински имот за разполагане на преместваеми обекти с
кампаниен характер за срок до 30 дни се издават на основание на подадени
заявления по реда на тяхното постъпване от Кмета на Община Пловдив или
упълномощен от него зам.-кмет за територия АИР и ЦГЧ и от кметовете на
съответните райони или упълномощени от тях зам.-кметове, за територията,
стопанистваща се от ОП”Пловдивспорт” от директора на ОП”Пловдивспорт
като разрешението за ползване представлява и разрешение за поставяне.
(2) Необходими документи при ползвател физическо или юридическо лице по
Търговския закон /ТЗ/:
1. Заявление
2. Актуална регистрация на фирмата - оригинал или нотариално заверено
копие.
3. Единен идентификационен номер.
4. Справка за липса на задължение към Община Пловдив.
Необходими документи за физически лица.
1. Заявление с посочени лични данни.
2. Справка за липса на задължение към Община Пловдив.
Чл.11. Ред за разполагане на маси за открито сервиране, хладилни
витрини, чадъри, тенти,автомати за напитки и други.
(1) Масите за открито сервиране, хладилни витрини и други се разполагат
въз основа на одобрена схема от гл. архитект на съответния район след
положително решение на РЕСУТ, а за „територии АИР, ЦГЧ” ЕСУТ при Община
– Пловдив от главния архитект на Община Пловдив.
(2) Схемите по ал.1 се възлагат от Заявителят и се изработват върху
кадастрална основа ( заверено копие от ситуационен план), с отразена
трайна дървесна и храстова растителност, от правоспособно лице по чл.230
от ЗУТ.
(3) Не се разполагат маси за открито сервиране на тротоари по-тесни от 3
метра и на по малко от 3 кв.м.
(4) Масите за открито сервиране се разполагат най-много на 3 метра от
обекта за хранене и развлечение, който обслужват, но не по-малко от 1,5
м от тротоарната линия към улицата, когато масите се разполагат на
улични тротоари, с изключение на случаите по ал.12.
(5) При наличие на други търговски обекти освен заведението за хранене и
развлечение, масите могат да се разполагат само в рамките на лицето на
заведението за хранене и развлечение, ограничено от страничните му
преградни зидове към уличната регулация или фасадата, на която се намира
входа на заведението.
(6) Не се разполагат маси за открито сервиране, хладилни витрини,
автомати за напитки и други пред фасадата на търговските обекти -
разположени в съседство, освен в случаите, когато е представено
нотариално заверено съгласие от собствениците на тези търговски обекти.
(7) Върху зоните за разполагане на маси за открито сервиране, се
разрешава ползването само на леки преместваеми слънцезащитни устройства
с подвижна отваряема конструкция като чадъри, сенници, чийто носещи
елементи не са трайно закрепени към поземления имот. Устройствата трябва
да са без рекламни надписи или такива разрешени по реда на Наредбата за
рекламна дейност на Община Пловдив.
(8) Не се разрешава разполагане на маси за открито сервиране, хладилни
витрини, автомати за топли напитки и други такива извън площта и
размерите посочени в одобрената схема.
(9) Забранява се покриването и заграждането на определените по тази
наредба зони за разполагане на хладилни витрини, маси за открито
сервиране автомати за напитки и др., с материали и конструкции,
изграждащи покриви, стени и прегради, както и нарушаване целостта на
настилката.
(10) Не се допуска одобряването на схеми и издаването на разрешения за
разполагане на маси за открито сервиране, хладилни витрини и други
такива в прилежащи площи на съществуващи сгради, определени по смисъла
на приложение №1 към чл.21 от Наредба № 7/2003г. за ПНУОВТУЗ, без
положително решение на Общото събрание на етажната собственост, взето по
реда на чл.17 от Закона за управление на етажната собственост.
(11) Когато схемата за маси за открито сервиране е схема за
благоустрояване на част от прилежащата към обекта територия, то в
схемата следва да се отрази точната площ за разполагане на маси за
открито сервиране.
(12) Схеми за разполагане на маси за открито сервиране в имоти публична
общинска собственост, съществуващи зелени площи или предназначени за
озеленяване, се разглеждат от ЕСУТ при Община Пловдив. Площта, заета от
масите, трябва да не надхвърля 20% от общата площ зелени площи
съществуваща или предназначена за озеленяване.
(13)(Преномерирана поради отпадане на стара ал. 13 с Р. № 119, Пр. № 11
от 22.04.2010г.) Одобрената схема служи за разрешение за поставяне.
(14)(Преномерирана поради отпадане на стара ал. 13 с Р. № 119, Пр. № 11
от 22.04.2010г.) Разрешението за ползване на общински имот за
разполагане на хладилна витрини, маси за открито сервиране, автомати за
напитки и други се издава въз основа на заявление.
Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално
заверено копие;
2. Документ за регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК;
3. Одобрена схема.
4. Удостоверение за липса на задължения към Община Пловдив.
(15)(Преномерирана поради отпадане на стара ал. 13 с Р. № 119, Пр. № 11
от 22.04.2010г.) Максималния срок за ползване на общински имот за
разполагане маси за открито сервиране е 1 година.
Чл.12. Преместваеми обекти за местодомуване на леки моторни превозни
средства.
(1) Схемите за разполагане на преместваеми обекти за местодомуване на
леки моторни превозни средства се изработват служебно по инициатива на
районната администрация и се одобряват от гл. архитект на съответния
район след положително решение на РЕСУТ. В схемите задължително се
нанасят подземните проводи.
(2) Не се допуска одобряване на схеми и издаването на разрешение за
ползване на преместваеми обекти за имоти публична общинска собственост -
зелени площи и в зоната на детски площадки.
(3) В срок от седем дни след одобряването им схемите за разполагане на
преместваеми обекти за местодомуване на леки моторни превозни средства
се обявяват в един местен ежедневник.
(4) В 14-дневен срок след публикуване на обявата започват да се приемат
заявления.
(5)(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)При повече от един
кандидат за едно место се провежда търг или конкурс по реда на раздел ІV
(нов) от настоящата наредба.
(6) Не се разрешава инсталирането на ел. мрежи и други съобщителни мрежи
към гаражните клетки.
(7) Разрешението за поставяне и разрешението за ползване на общински
имот за разполагане на преместваем обект за местодомуване на леки
моторни превозни средства се издава от районните кметове за срок до 5
/пет/ години.
(8) За ползването на общински имот за разполагане на преместваем обект
за местодомуване на леки моторни превозни средства се заплаща месечна
такса, определена в Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.
(9). Месечната такса за разполагане на преместваем обект за
местодомуване на леко МПС на инвалиди с доказана (решение на ТЕЛК)
намалена работоспособност 71% или над 71% се намалява с 50 % .
(10) Не се разрешава ползването на общински имот предназначен за
разполагане на преместваем обект за местодомуване на леко МПС за други
цели. При констатирани нарушения престваемия обект за местодомуване на
леко МПС се премахва при условията и по реда на чл. 57а от ЗУТ.
(11) Разрешението за ползване на общински имот за разполагане на
преместваем обект за местодомуване на леко моторно превозно средство се
издава въз основа на :
1. Заявление по образец до кмета на съответния район.
2. Копие от нотариален акт или договор за наем за жилище в близост с
одобрената схема за разполагане на преместваеми обекти за
местодомуване.
3. Копие от служебния талон на автомобила.
4. Декларация, че не притежава друга гаражна клетка.
5. Удостоверение за липса на задължения към Община Пловдив.
(12)(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Разрешение за
поставяне и разрешение за ползване на терен общинска собственост за
съоръжения за местодомуване на леко МПС се издава служебно на лицата,
които са получили разрешения за поставяне по реда на досега действащата
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения за
търговска дейност на територията на Община Пловдив.
Чл.13. Обекти за разпространение на периодичен печат и колонен тип
телефонни кабини.
1. Схемите за разполагане на павилиони за разпространение на периодичен
печат се изготвят от легитимните браншови организации и се одобряват от
Главният архитект на Община Пловдив за територии АИР, ЦГЧ,ПС” и от
главните архитекти за съответния район за останалата територия, след
положително решение на ЕСУТ, съответно РЕСУТ.
2. Разглеждането и приемането на типовия проект се извършва от ЕСУТ при
Община Пловдив по предложението на легитимните браншови организации.
3. Схеми за разполагане на колонен тип телефонни кабини се разработват
от Главният архитект на Община Пловдив за територии АИР,ЦГЧ,ПС” и от
главните архитекти за съответния район по предложение на операторите.
На схемите задължително е необходимо да бъдат нанесени съседни
съоръжения, търговски обекти, пътни знаци, дървета и същите да бъдат
изготвени съгласно изискванията на действащото законодателство.
4. Схемите по чл.13 се изработват върху актуална кадастрална
основа(заверено копие от ситуационен план) с отразен подземен кадастър,
трайна дървесна и храстова растителност, съседни съоръжения и обекти,
пътни знаци и др., от правоспособно лице по чл.230 от ЗУТ
5. Срокът на разрешението за поставяне на обекти по чл.13 е не по-дълъг
от 5 (пет) години, а разрешението за ползване е със срок от 1(една)
година.
6. Разрешението за поставяне се издава от Главният архитект на Община
Пловдив за територии „АИР,ЦГЧ,ПС” и от главните архитекти за
съответния район по одобрени типови проекти.
7.(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) При повече от един
кандидат за едно место се провежда търг или конкурс по реда на раздел
ІV(нов) от настоящата наредба.
8. Обектите по чл.13 могат да се използват за осъществяване на рекламна
дейност, след като се сключи договор по реда за Наредбата за рекламна
дейност на територията на Община Пловдив.
Чл.14. (1)(Изм. и доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.) Елементи на
градското обзавеждане по смисъла на тази наредба са дизайнерски
продукти, предназначени за конкретна некомерсиална функция, заслони за
пътници, разположени на спирки на масовия градски транспорт, пейки,
осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани,
часовници и др.
(2)(Нова с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Преместваеми обекти и
съоръжения към временни открити паркинги и зони за кратковременно
паркиране са: павилиони за охрана, автоматични и друг вид бариери,
апарати за таксуване и др. съоръжения необходими за организиране на
паркирането.
(3)(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)
Елементите на градското обзавеждане преместаеми обекти и съоръжения към
временни открити паркинги и зони за кратковременно паркиране не могат да
служат за осъществяване на рекламна дейност, ако представляват реклама
поставянето им се извършва по реда на тази наредба, като допълнително се
сключва договор по Наредбата за рекламната дейност на територията на
Община Пловдив.
(4)(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Заслони
за пътници, разположени на спирките на масовия градски транспорт като
елементи на градското обзавеждане преместаеми обекти и съоръжения към
временни открити паркинги и зони за кратковременно паркиране,
разположени в определен териториален обхват могат да съдържат
обозначителни знаци, табла, навеси и други съпътстващи ги обекти и
елементи. При концесиониране на заслони за пътници, разположени на
спирките за масовия градски транспорт се прилагат реда и условията, при
които е одобрена концесията.
(5)(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.; Изм. и
доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.) Разрешенията за поставяне на
елементи на градското обзавеждане, преместваеми обекти и съоръжения към
временни открити паркинги и зони за кратковременно паркиране са със срок
до реализирането на подробния устройствен план.
Чл.15. (1) За извършване на търговска дейност в преместваемия обект се
изисква разрешение за ползване на общински имот (по образец) издадено от
Кмета на Община Пловдив или от Кмета на съответния район на основание
чл.72 от ЗМДТ. Разрешението за ползване се издава за площта посочена в
одобрената от гл. архитект схема.
(2) За ползването на общински имот се заплаща такса, определена с
”Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Пловдив” За реклами се заплаща такса
определена от наредбата за рекламната дейност.
Разрешението не може да бъде издадено за площ по-малка от 2 кв.м.