„ЕЛ ЕМ СИ” ЕООД изготвя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените нормативни изисквания към строежите, състояща се в следното:

  • Професионални специализирани правни консултации и процесуално представителство. Дългогодишен опит в работа със ЗУТ, ЗТСУ и относимите към строително-инвестиционната дейност закони и наредби. Правно обслужване от момента на закупуване на имота, през промяна на предназначението му за строителни нужди, правни консултации от предпроектни проучвания до въвеждане на строежите в експлоатация.
  • Разясняване на изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове.
  • Решаване на казуси и проблеми, свързани с прилагането на нормативната уредба и специфичната строителна терминология.
  • Разясняване на спецификата на работа, вътрешноорганизационната структура, начина на взаимодействие и връзки на държавните и общински органи свързани със строително-инвестиционната дейност.
  • Запознаване на възложителите с изискванията на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни предприятия.
  • Технически консултации от екип пожарникари, лекари, архитекти, инженери по специалности: конструкции, електро, ВиК, ОВК, озеленяване, пътна, геология, геодезия, (ПБЗ+ПОИС), екология, транспортно-комуникационна, технолози по части машинна, медицинска и хранително-вкусова промишленост. Дружеството разполага със специалисти по информационни технологии– комуникации, програмно и техническо осигуряване, локални и глобални мрежи, структурно окабеляване. В екипа, одобрен от МРРБ, са включени консултати химици и инженери по разпределителни мрежи за радио и телевизионни сигнали.