В своята работа нашите специалисти използват методи, прилагани в европейските държави, базиращи се на изискванията на Директивите на ЕС и адаптирани и хармонизирани с действащата в момента законова и нормативна база на Република България.

Благодарение на нашето активно участие и контрол по време на целия инвестиционен процес, могат да бъдат оптимизирани проектантските решения, да се постигне ритмичност на строителството, плановост на плащанията и бърза реакция в случай на извънредни обстоятелства.

lmc_t_logo

Фирмата има опит и резултати по отношение на следните дейности:

  •  Опит в работа със ЗУТ и относимите към строително-инвестиционната дейност закони и наредби. Консултации от предпроектни проучвания до въвеждане на строежите в експлоатация.
  • Технически консултации от екип висококвалифицирани професионалисти архитекти и инженери във всички области на строителството.
  • Проверка на спазване на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС към момента на изработване на проекта.
  • Проверка на пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания.
  • Проверка на спазване на изисквания за безопасност на проекта, които включват: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството.
  • Законосъобразно протичане на строителния процес.
  • Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.
  • Изпълнение на строежите съобразно одобрените проекти.